Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Sistema urbà

Part o subconjunt del sistema d'assentaments a la qual s'atribueixen característiques urbanes, bé pels seus trets formals o físics, o bé per la seua funcionalitat. Conjunt d'assentaments al que corresponen funcions supralocals en un espai entès com a unitari, les funcions del qual depassen els límits administratius locals de cada element del sistema.

Enllaç permanent: Sistema urbà - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Sistema territorial d'espais naturals | Glossari Ordenació del territori | Sòl >