Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Territorialitat

Necessitat d'espai que tenen els individus i els grups per raons d'identitat, seguretat, protecció i estímul. Està associada a territoris específics, considerats, almenys parcialment, com a exclusius dels seus ocupants i on es produeixen relacions espacials, determinades per inclusions o rebutjos, és a dir, per relacions dissimètriques amb l'exterior.

Enllaç permanent: Territorialitat - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Territori | Glossari Ordenació del territori | Trama urbana >