Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Trama urbana

Forma en planta que en la ciutat presenten el viari i els espais públics. Vista en negatiu es relaciona amb la distribució de l'espai urbà edificat. Es pot incloure en la seua definició els patis de poma i les traces del parcelari.

Enllaç permanent: Trama urbana - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Territorialitat | Glossari Ordenació del territori | Trànsit >