Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Urbanització

Nucli de població amb característiques d'assentament urbà, morfològicament diferenciat pel seu viari i edificació, generalment separat del continu urbà i de funcionalitat essencialment residencial.

Enllaç permanent: Urbanització - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Urbanisme | Glossari Ordenació del territori | Urbanitzar >