Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Urbanitzar

Acció de donar característiques o condicions urbanes a una part del sòl (accés rodat, electrificació, proveïment d'aigua i clavegueram).

Enllaç permanent: Urbanitzar - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Urbanització | Glossari Ordenació del territori | Usos del sòl >