Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Usos del sòl

Conjunt d'aprofitaments i funcions que es donen a la superfície terrestre. Hi ha dos grans tipus: sòl rústic (destinat a aprofitaments agrícoles, ramaders, forestals) i sòl urbà (exclòs de les anteriors utilitzacions i ocupat per l'edificació, els solars, el viari urbà i els espais verds urbans).

Enllaç permanent: Usos del sòl - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Urbanitzar | Glossari Ordenació del territori | Via pecuària >