Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Via pecuària

Camí rural especialitzat en el trànsit de bestiar.

Enllaç permanent: Via pecuària - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Usos del sòl | Glossari Ordenació del territori | Via pública >