Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Viari urbà

Part de la xarxa viària existent en el territori, corresponent a les àrees urbanes i els seus voltants. El traçat, la disposició i l'amplària de les vies urbanes té gran importància per a l'ordenació de la ciutat, ja que d'això depèn la mobilitat, tant rodada com a per als vianants.

Enllaç permanent: Viari urbà - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Via pública | Glossari Ordenació del territori | Xarxa de carreteres >