Glossaris

Glossaris

Glossari Estadística / Terme

Coeficient de variaciò

m Mesura que indica la representativitat de la mitjana aritmètica dels valors de la variable. Es calcula fent el quocient entre la desviació estàndard i la mitjana aritmètica, i normalment es dóna en percentatges, és a dir, multiplicat per cent. Si el coeficient de variació és petit (proper a 0), aleshores els valors presenten poca dispersió respecte a la mitjana aritmètica, és a dir, que la mitjana és molt representativa. (estadística descriptiva) Animació

El coeficient de variació és el quocient entre la desviació tipus i la mitjana aritmètica [Distribució unidimensional].

Enllaç permanent: Coeficient de variaciò - Data: 2013-06-23 09:18:38


< Coeficient de correlació lineal de Pearson | Glossari Estadística | Combinaciò >