Glossaris

Glossaris

Glossari Estadística / Terme

Freqüència relativa

f Fracció d’elements d’una població o d’una mostra que tenen un determinat valor d’una variable. Es calcula dividint el nombre de vegades que es repeteix un valor d’una variable pel nombre total d’elements de la població o la mostra. La suma de totes les freqüències relatives ha de ser igual a 1 en el cas que s’expressi en fraccions o nombres decimals i ha de ser igual a 100 en el cas que s’expressi en percentatges. (conceptes bàsics)

S'anomena freqüència relativa d'un valor Xi el quocient entre la freqüència absoluta fi i el nombre total de dades N [Distribució unidimensional].

Enllaç permanent: Freqüència relativa - Data: 2013-06-23 09:18:38


< Freqüència acumulada | Glossari Estadística | Freqüència relativa acumulada >