Glossaris

Glossaris

Glossari Estadística / Terme

Variable contìnua

f Variable quantitativa que pot prendre qualsevol valor d’entre un parell de valors del domini de la variable, per exemple el pes o l’alçada. (conceptes bàsics) Animació

Enllaç permanent: Variable contìnua - Data: 2013-06-23 09:18:38


< Variable aleatòria | Glossari Estadística | Variable discreta >

Novetats