Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Diagrama adiabàtic (o termodinàmic)

Diagrama en el qual es representen els resultats d'un sondatge atmosfèric, referint-los a un sistema de coordenades pressió- temperatura, ja sien aquestes expressades en valors naturals, ja per alguna de les seves funcions. Com a línies de comparació el diagrama sol portar traçades les adiabàtiques seques, i a vegades també les saturades.

Enllaç permanent: Diagrama adiabàtic (o termodinàmic) - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Dia serè | Glossari Meteorologia | Diagrama aerològic >

Novetats