Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Factor de transmissió

Nombre que mesura la proporció en la qual passa a través de l'aire una radiació sotmesa a l'absorció molecular. És el valor q = e^(-a) de la formula I = Io e^(-am) que dóna la intensitat I de la radiació després d'haver travessat una massa m d'aire.

Enllaç permanent: Factor de transmissió - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Factor de tenuïtat | Glossari Meteorologia | Factor d'enterboliment >

Novetats