Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Gebre

a) Cristalls de glaç que es dipositen de les boires i en temps fred (temps de boira), principalment sobre les superfícies verticals, majorment en les puntes i arestes dels objectes, i que, creixent cara al vent, poden formar gruixes d'una espessor considerable, amb l'estructura de la gelada. El procés de formació és probablement anàleg al del calabruix. b) Masses de glaç, el dipòsit de les quals es fa com en el cas precedent, però que provenen de boirades humides o de roines en sobrefusió, de manera que llur estructura és anàloga a la de la calamarsa. Ambdues formacions, a) i b), esdevenen particularment a muntanya

c) Com en b), però degut al pas de l'aire calent i humit prop dels objectes que estan encara a sota de 0°

d) En alguns llocs de Catalunya, en diuen gebre de la gelada. És preferible no confondre els dos conceptes.

Enllaç permanent: Gebre - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Gebratge | Glossari Meteorologia | Gelada >

Novetats