Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Nivell del mar

Se sol prendre com a nivell del mar el nivell mig que resulta d'una llarga sèrie d'observacions en un lloc determinat de la costa. A causa dels vents, dels corrents marins i de la diferència de pressió atmosfèrica i de densitat de l'aigua, el nivell mig del mar en llocs diferents no és el mateix, sinó que d'uns llocs als altres li corresponen superfícies equipotencials diferents. Per a les reduccions meteorològiques, aquestes diferències no solen tenir cap transcendència. En les cartes hidrogràfiques i per motius de la seguretat de la navegació. es pren a vegades com a "nivell del mar" per a la marcació de les sondes, una superfície més baixa que la del nivell mig (p. ex., la de les baixes marees).

Enllaç permanent: Nivell del mar - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Nivell de condensació | Glossari Meteorologia | Nivòmetre >

Novetats