Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Durada de la insolació

Temps durant el qual ha lluït el Sol (generalment, en un dia o en un any). En la pràctica, temps durant el qual ha estat impressionat l'aparell inscriptor de la insolació. Aquesta mesura és molt influïda per l'absorció atmosfèrica. L'heliògraf de Campbell-Stokes deixa de marcar quan hi ha vels cirrosos un xic densos o quan el Sol és a menys de 5° d'altura sobre l'horitzó, malgrat que l'astre sia perfectament visible. Si s'usa com a inscriptor el termòmetre diferencial de contactes elèctrics, la durada marcada per l'aparell és encara més curta que la de l'heliògraf. Per aquest motiu, se sol afegir als resultats del termòmetre diferencial un terme de correcció determinat empíricament.

Enllaç permanent: Durada de la insolació - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Drosòmetre | Glossari Meteorologia | Eix d'una depressió >

Novetats