Glossaris

Glossaris

Glossari Estadística / Terme

Diagrama de barres

m Representació gràfica de les dades recollides mitjançant barres o rectangles en què la base és igual i l’altura correspon a la freqüència del valor representat. Generalment, en l’eix d’abscisses (horitzontal) es representen els valors que pren la variable i en l’eix d’ordenades (vertical) es representa la freqüència absoluta o relativa. La barra més alta correspon a la moda. Però també es poden representar en l’eix d’ordenades els valors que pren la variable i en l’eix d’abscisses, la freqüència. En aquest cas, la moda serà representada per la barra que arriba més a la dreta. (conceptes bàsics). sin. compl. diagrama de columnes Animació

Enllaç permanent: Diagrama de barres - Data: 2013-06-23 09:18:38


< Desviació tipus | Glossari Estadística | Diagrama de dispersiò >