Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Temperatura operativa

Expressió adoptada per alguns fisiòlegs per a indicar una funció que pot ésser considerada com a promig de les temperatures externes que actuen sobre el nostre cos, sia per contacte, sia per radiació. En un ambient clos, si Ta és la temperatura de l'aire i Tp la de les parets, la temperatura operativa és To = (KaTa+KpTp)/(Ka+Kp), on Ka i Kp són dos "coeficients de pes" que depenen de les circumstàncies locals, i Ka, a més, depèn també de la velocitat de l'aire. Els valors generalment adoptats son: Kp = 3,6 i Ka = 16v^(1/2) per a l'individu nu, i Ko = 10,4v^(1/2) per a l'individu vestit, essent v la velocitat del vent en metres per segon.

Enllaç permanent: Temperatura operativa - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Temperatura mèdica | Glossari Meteorologia | Temperatura potencial >

Novetats