Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Densitat potencial

Densitat que tindria l'aire portat a la pressió normal. La condició d'estabilitat de l'atmosfera és que la densitat potencial disminueixi en créixer l'altitud.

Enllaç permanent: Densitat potencial - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Densitat | Glossari Meteorologia | Depegrama >

Novetats